பள்ளி ஆண்டு 2021-22

வணக்கம்.

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்! அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்! –பாரதிதாசன்

தங்கள் அனைவரையும் ஒமஹா தமிழ்ப் பள்ளியின் 2021 -22 - எட்டாம் பள்ளி ஆண்டிற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

ஒமஹா தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்வாகக்குழு

School Year 2021-22

We are happy to begin our 8th year of Tamil Palli in Omaha.

Omaha Tamil Palli Teachers & Administration Team

Enrollment and 1st Day of Class Dates:

Enrollment: Friday, September 10-17, 2021.

1st Class: Saturday, September 18, 2021 10 AM

Class Details:

 1. Time: All level classes will be held at the same time on Saturdays from 10AM to 12:30PM.

 2. Location: Online Zoom Classes

 3. Reduced Fee: $80*

Enrollment:

All continuing/new students are requested to register here: (Last Date to Enroll & pay fee to get text books on time: September 17, 2021)

If you are interested to teach Tamil or volunteer your time register here:

Venue:

Due to continuing concerns of COVID-19 pandemic & its variants, we are planning to continue online classes on zoom on Saturdays from 10AM to 12:30PM

Fee:

*Thanks to our volunteer teachers, we are keeping our costs to a minimum.

We are keeping the previously reduced fee of $80 per student for this year due to reduced expenses resulting from no special events.

**Strictly No Cash/Check Please**

Please pay through PayPal after completing the enrollment form and provide the student's full name in the "Write a note (Optional)" section.

Click here for Payment. If you are paying optional payment for Library/Events/Teacher Appreciation, please determine the paypal amount including fee.

Minimum Requirements:

We’ll require a proof of age for new students prior to first class(PP/Birth Certificate).

Arumbu: Completed 4 years as of August 15, 2021.

Mazhalai: Completed 5 years as of August 15, 2021.

1: Completed 6 years as of August 15, 2021 or Completed Mazhalai Nilai successfully with a recommendation from teacher.

2, 3, 4, 5, 6, 7 &8: Completed previous Nilai successfully with a recommendation from teacher.

Bilingual Seal: Students who are already in high school, completed all previous levels successfully with a recommendation from teacher.

Important Note on Syllabus:

Transition to MNTS Syllabus

  1. We are switching to "MNTS Tamil School" syllabus for all levels except Arumbu.

  2. You can check their website here http://www.mntamilschool.org/mnts-syllabus-overview/

  3. This syllabus is based on 4 basic language skills Reading, Writing, Speaking & Listening.

  4. Each Nilai will have 3 Terms with 8 lessons each.

  5. MNTS prescribed text books and homework books are followed. Books will be printed for each term and distributed at the beginning of the term.

ATA Curriculum

  1. We are following American Tamil Academy for course content for Arumbu Nilai. You can check their website here https://www.americantamilacademy.org/

  2. Each Nilai consists of 20 classes of 2.5 hours each per week with 3 Term Tests and requires 10-15 minutes of studying/homework every day.

  3. ATA prescribed text books and homework books are followed.

There will be an "Annual Day" event at the end of the school year if the pandemic situation improves.

Notes:

If you have any question, please contact us at: Omaha.Tamil.Palli@gmail.com

You can reach us at (402) U TAMILA or (402) 882-6452 (Please leave a message and we'll respond as soon as possible.)