பள்ளி ஆண்டு 2023-24

வணக்கம்.

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்!  அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்!  –பாரதிதாசன்

தங்கள் அனைவரையும் ஒமஹா தமிழ்ப் பள்ளியின் 2023 -24 - பத்தாம் பள்ளி ஆண்டிற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம். 

ஒமஹா தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்வாகக்குழு 

School Year 2023 -2

We are happy to begin 2023-24 school year - our 10th year of Tamil Palli in Omaha.

Omaha Tamil Palli Teachers & Administration Team

Enrollment and 1st Day of Class Dates:

Enrollment: August 12 - 19, 2023.

Open House: Saturday, August 12, 2023 10 AM to 12:30 PM 

at Hindu Temple - Community Hall (New Building, North side Hall - Door across the cafeteria dining area).  

2445 S 130th Cir, Omaha, NE 68144

1st Class: Saturday, August 19, 2022 10 AM 

Class Details:

Enrollment:

All continuing/new students are requested to register here: (Last Date to Enroll & pay fee to get text books on time: August 19, 2023)

If you are interested to teach Tamil or volunteer your time register here:

Venue:

To accommodate our growing needs for space and to maintain reasonable social distancing we worked with Millard Public School district who graciously agreed to rent their classrooms on Saturdays from 10AM to 12:30PM with strict requirements.

Fee:

*Thanks to our volunteer teachers, we are keeping our costs to a minimum.

We are increasing the fee to $170/year to cover expenses for additional books.

**Strictly No Cash or PayPal please**

Please pay by writing a check to "Omaha Tamil Palli" after completing the enrollment form and provide the student's full name in the "Memo" section.

Minimum Requirements:

We’ll require a proof of age for new students prior to first class(PP/Birth Certificate). 

Arumbu: Completed 4 years as of August 15, 2023.

Mazhalai: Completed 5 years as of August 15, 2023.

Nilai 1: Completed 6 years as of August 15, 2023

Or Completed Mazhalai Nilai successfully with a recommendation from teacher.

2, 3, 4, 5, 6, 7 &8: Completed previous Nilai successfully with a recommendation from teacher.

Bilingual Seal: Students who are already in high school, completed all previous levels successfully with a recommendation from teacher.

Important Note on Premises:

Syllabus:

We are combining MNTS Curriculum and ATA Curriculum to have diverse content for our teachers and students this year. Teachers will choose specific lesson/content from either of the curriculum as they find fit for their students. We will prescribe a minimum skill level criteria for each level and ensure the kids meet these requirements by the end of the school year.  This will be shared to the parents early in the school year.

Please note that Arumbu Nilai students will be taught only ATA syllabus.

MNTS Curriculum

ATA Curriculum

There will be an "Annual Day" event at the end of the school year along with additional academic events.

Notes:

If you have any question, please contact us at: Omaha.Tamil.Palli@gmail.com

You can reach us at (402) U TAMILA or (402) 882-6452 (Please leave a message and we'll respond as soon as possible.)