பள்ளி ஆண்டு 2022-23

வணக்கம்.

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர்! அந்தத் தமிழ் இன்பத் தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்! –பாரதிதாசன்

தங்கள் அனைவரையும் ஒமஹா தமிழ்ப் பள்ளியின் 2022 -23 - ஒன்பதாம் பள்ளி ஆண்டிற்கு வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

ஒமஹா தமிழ்ப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் நிர்வாகக்குழு

School Year 2022 -23

We are happy to begin 2022-23 school year - our 9th year of Tamil Palli in Omaha.

Omaha Tamil Palli Teachers & Administration Team

Enrollment and 1st Day of Class Dates:

Enrollment: Friday, September 16-18, 2022.

Open House: Saturday, September 17, 2022 10 AM to 11:30 AM.

1st Class: Saturday, September 24, 2022 10 AM

Class Details:

 1. Time: All level classes will be held at the same time on Saturdays from 10AM to 12:30PM.

 2. Location: Millard North High School 1010 S 144th St, Omaha, NE 68154

 3. Regular Fee: $130*

Enrollment:

All continuing/new students are requested to register here: (Last Date to Enroll & pay fee to get text books on time: September 20, 2022)

If you are interested to teach Tamil or volunteer your time register here:

Venue:

To accommodate our growing needs for space and to maintain reasonable social distancing we worked with Millard Public School district who graciously agreed to rent their classrooms on Saturdays from 10AM to 12:30PM with strict requirements.

Fee:

*Thanks to our volunteer teachers, we are keeping our costs to a minimum.

We are increasing the previously reduced fee to $130/year to cover the additional premises rental expenses.

**Strictly No Cash please**

Please pay by writing a check to "Omaha Tamil Palli" after completing the enrollment form and provide the student's full name in the "Memo" section.

Minimum Requirements:

We’ll require a proof of age for new students prior to first class(PP/Birth Certificate).

Arumbu: Completed 4 years as of August 15, 2022.

Mazhalai: Completed 5 years as of August 15, 2022.

Nilai 1: Completed 6 years as of August 15, 2022

Or Completed Mazhalai Nilai successfully with a recommendation from teacher.

2, 3, 4, 5, 6, 7 &8: Completed previous Nilai successfully with a recommendation from teacher.

Bilingual Seal: Students who are already in high school, completed all previous levels successfully with a recommendation from teacher.

Important Note on Premises:

  1. Millard School District and Millard North High school have both generously agreed to rent their premises for our Palli as part of their community support initiatives.

  2. These premises require strict adherence to their policies:

   • No loitering/occupancy in areas not designated for our use.

   • No changes to their setup and belongings at the classroom.

   • No use of their wireless network other than for teaching purposes.

   • No staining drinks or snacks inside the classroom. (Only drinking water for liquids).

   • No littering in the premises.

   • Any accidental damage to the property during our use should be informed and compensated.

  3. As a community we should all cooperate to strictly adhere to their policies. Any violation would result in the immediate termination of our contract with them.

Syllabus:

MNTS Curriculum

  1. We are continuing with "Minnesota Tamil School (MNTS)" syllabus for all levels except for Arumbu nilai.

  2. You can check their website here http://www.mntamilschool.org/mnts-syllabus-overview/

  3. This syllabus is based on 4 basic language skills: Reading, Writing, Speaking & Listening.

  4. Each Nilai will have 3 Terms with 8 lessons each.

  5. MNTS prescribed text books and homework books are followed. Books will be printed for each term and distributed at the beginning of the term.

  6. Please note that MNTS is planning on a paperless Learning Management System (LMS) this year and informed us to utilize last year books if needed.

ATA Curriculum

  1. We are following American Tamil Academy for course content for Arumbu Nilai. You can check their website here https://www.americantamilacademy.org/

  2. Each Nilai consists of 20 classes of 2.5 hours each per week with 3 Term Tests and requires 10-15 minutes of studying/homework every day.

  3. ATA prescribed text books and homework books are followed.

There will be an "Annual Day" event at the end of the school year if the pandemic situation improves.

Notes:

If you have any question, please contact us at: Omaha.Tamil.Palli@gmail.com

You can reach us at (402) U TAMILA or (402) 882-6452 (Please leave a message and we'll respond as soon as possible.)